Algemene voorwaarden

 1. Aanbieder en deelnemer
  1. Outings Jachtreizen VOF is gevestigd te Tholen aan de Touwslagersdreef 61. Outings Jachtreizen staat bij de kamer van koophandel ingeschreven onder handelsnummer 92645402. Outings Jachtreizen VOF wordt in het kader van deze algemene voorwaarden aanbieder genoemd.
  2. Deelnemer is de particuliere of zakelijke partij die een jachtreis (zie hierna, art. 2) boekt bij aanbieder.
  3. Outings Jachtreizen is niet aangesloten bij een brancheorganisatie.
 2. Jachtreizen
  1. Aanbieder organiseert jachtreizen. In georganiseerd verband wordt op een locatie in binnen- of buitenland een of meerdere dagen gejaagd. Aanbieder regelt in dat kader in ieder geval de accommodatie en de jachtexcursie(s). Per georganiseerde jachtreis wordt door aanbieder nadrukkelijk aangegeven welke diensten, zoals excursies, maaltijden en transfers, onderdeel uitmaken van de reissom.
  2. Aanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van jachtreis, maar zal in de praktijk kunnen samenwerken met derde (lokale) partij.
  3. Deelnemers aan jachtreizen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de startlocatie van de jachtreis. Dit geldt eveneens voor het vervoer van hun eigendommen, zoals wapens en munitie. Afhankelijk van het type reis betreft dat het meest nabijgelegen vliegveld of een ander verzamelpunt, dan wel de verblijfslocatie zelf. De startlocatie wordt vooraf gecommuniceerd bij het boeken van de reis. Daarbij krijgen deelnemers ook een passend reisadvies.
  4.  Onderdeel van de jachtreis zijn altijd een of meerdere jachtexcursies. Deelnemers krijgen daarbij de mogelijkheid om op wild te jagen. Deelnemer is zich ervan bewust dat aanbieder géén garantie kan geven op de aanwezigheid van (bepaald) wild tijdens de jachtexcursie(s). Op aanbieder rust hier dus geen resultaatsverbintenis.
  5.  Een feit van algemene bekendheid is dat de jacht gepaard kan gaan met sobere omstandigheden, al dan niet ingegeven door natuur en weer. Gebrekkig comfort tijdens jachtexcursies moet daarom altijd ingecalculeerd worden door deelnemers.
 3. Toepassingsgebied voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door aanbieder in het kader van door haar georganiseerde jachtreizen worden aangeboden.
  2. Er kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien aanbieder hiermee schriftelijk akkoord gegaan is.
  3. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen aanbieder een beroep doen, maar ook de personen die aanbieder betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst die aanbieder met deelnemer heeft gesloten.
 4. Boeking
  1. Door het maken van een boeking van een jachtreis komt er een overeenkomst tot stand tussen deelnemer en aanbieder. Na het maken van een boeking ontvangt deelnemer een boekingsbevestiging. Dit is het contract tussen deelnemer en aanbieder. Dit document is het bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst. Deze overeenkomst wordt hierna ook wel de reisovereenkomst genoemd.
  2. Deelnemer is verplicht om aanbieder correct en volledig te informeren bij het maken van de boeking. Aanbieder mag de reisovereenkomst opzeggen als deelnemer zich hier niet aan houdt. In dat geval zal aanbieder aan deelnemer de betaalde reissom terugbetalen, minus eventueel reeds door aanbieder gemaakte kosten.
  3. Elke boeking is slechts van toepassing op de deelnemers die vermeld staan in de door aanbieder verstuurde boekingsbevestiging. Het deelnemen aan een jachtreis dan wel betrekken van de aangeboden accommodatie met meer of andere personen dan in de boekingsbevestiging vermeld staan is niet toegestaan.
 5.  Overige kosten
  Het komt geregeld voor dat op de bestemming van de jachtreis extra kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld kosten gerelateerd aan het schieten van wild, versnaperingen ter plaatse of een ongeplande extra excursie. Slechts voor zover vermeld is in de schriftelijke reisovereenkomst maken kosten onderdeel uit van de reissom. Maken bepaalde kosten geen onderdeel uit van de reissom, dan dient deelnemer deze kosten ter plaatste direct te voldoen aan aanbieder dan wel aan een derde partij.
 6. Annulering door aanbieder
  1. Indien de minimaal vereiste groepsgrootte van de jachtreis niet gehaald wordt, al dan niet door annuleringen van deelnemers, heeft aanbieder het recht om de jachtreis te annuleren. Aanbieder zal dit tijdig én schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) mededelen aan deelnemer.
  2. Bij een jachtreis met een duur van meer dan zes dagen, kan aanbieder tot twintig dagen voor de (beoogde) vertrekdatum annuleren. Bij een jachtreis met een duur van twee tot zes dagen, kan aanbieder tot zeven dagen voor de (beoogde) vertrekdatum annuleren. Bij een jachtreis met een duur van minder dan twee dagen, kan aanbieder tot achtenveertig uur voor de (beoogde) vertrekdatum annuleren.
  3. Indien aanbieder vanwege de in lid 1 genoemde reden tot annulering over moet gaan dan betaalt aanbieder de reeds betaalde reissom binnen veertien dagen na kennisgeving van de annulering terug. Deelnemer kan daarbij géén aanspraak maken op schadevergoeding.
  4. Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden op de plaats van bestemming, zoals een oorlog, pandemie of natuurramp, kan aanbieder eveneens de jachtreis annuleren, mits aanbieder deelnemer voor de (beoogde) vertrekdatum van de jachtreis hierover schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) geïnformeerd heeft. In dat geval worden alle voor de jachtreis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kan deelnemer géén aanspraak maken op schadevergoeding.
  5. Annuleert aanbieder om andere dan in lid 1 en 4 vermelden redenen, dan zal aanbieder deelnemer eerst een vervangende gelijkwaardige jachtreis aanbieden. Het staat deelnemer vrij om dit aanbod niet te accepteren. In dat geval betaalt aanbieder de reeds betaalde reissom binnen uiterlijk veertien dagen na kennisgeving van de annulering terug.
 7. Wildbraad
  1. De eigendom van het geschoten wild (vlees, pels) gaat niet over op de deelnemer, tenzij anders overeengekomen.
 8. Annulering door deelnemer
  1. Vóór de (beoogde) vertrekdatum van de jachtreis heeft deelnemer het recht om de reisovereenkomst zonder opgaaf van redenen te annuleren. Deelnemer zal dat tijdig én schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) aan aanbieder door moeten geven.
  2.  Deelnemer heeft na annulering recht op terugbetaling van eventueel reeds door hem betaalde bedragen minus een beëindigingsvergoeding voor aanbieder. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:
   Dagen tot vertrek  Percentage van de reissom
   Tot 42 dagen  35% beëindigingsvergoeding
   42 tot 21 dagen 40% beëindigingsvergoeding
   21 tot 14 dagen 50% beëindigingsvergoeding
   14 tot 5 dagen 75% beëindigingsvergoeding
   5 t/m (na) vertrekdag 90% beëindigingsvergoeding
  3. Indien er sprake is van deelname aan een speciaal voor deelnemer(s) georganiseerde jachtreis, dat wil zeggen een jachtreis die niet ook via de website van aanbieder aan derden wordt aangeboden, dan geldt dat bij een annulering van de jachtreis een afwijkende beëindigingsvergoeding in rekening gebracht kan worden. De hoogte van die beëindigingsvergoeding hangt af van de kosten die aanbieder reeds heeft moeten maken dan wel nog moet maken voor de jachtreis. Voor zover deze kosten de in lid 2 genoemde percentages overstijgen staat het aanbieder vrij om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
  4. In vrijwel alle gevallen zijn door aanbieder voorschotten overgemaakt aan lokale organisaties om de jacht voor deelnemer veilig te stellen. Bij annulering worden deze kosten door aanbieder in rekening gebracht bij deelnemer.
  5.  Indien deelnemer op één boeking voor meerdere deelnemers geboekt heeft, dan wordt bij een annulering de beëindigingsvergoeding naar rato in rekening gebracht. Daarbij maakt het niet uit of slechts één of meerdere deelnemers op die boeking annuleren. Het volgende voorbeeld illustreert de werking van deze bepaling:
   Op één boeking staan twee deelnemers. Een van de twee deelnemers annuleert. Vervolgens zal over de helft van de reissom de in lid 2 of 3 genoemde beëindigingsvergoeding berekend worden.
  6.  Indien zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals een oorlog, pandemie of natuurramp, voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de jachtreis, heeft deelnemer het recht de jachtreis vóór de (beoogde) vertrekdatum zonder betaling van een beëindigingsvergoeding te annuleren. In dat geval worden alle voor de jachtreis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kan deelnemer géén aanspraak maken op schadevergoeding.
 9. Wijzigingen
  1.  Aanbieder heeft het recht om na het sluiten van de reisovereenkomst de inhoud van de reisovereenkomst te wijzigen voor zover daar in het belang van haar bedrijfsvoering, het door kunnen laten gaan van de jachtreis of de belangen van deelnemers noodzaak toe is.
  2. Voor zover aanbieder wijzigingen doorvoert die het doel en karakter van de jachtreis niet grondig veranderen (dat wil zeggen een onbeduidende, niet ingrijpende wijziging) staat het deelnemer niet vrij om de reis kosteloos te annuleren. Aanbieder zal deelnemer tijdig én schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) informeren over de wijziging.
  3. Voor zover de aanbieder een of meerdere ingrijpende wijzigingen aan de reisovereenkomst wenst te maken zal aanbieder dit tijdig, en in ieder geval vóór het begin van de reis, schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) melden aan deelnemer. Deelnemer heeft vervolgens de keuze om binnen de aan hem gestelde termijn akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen dan wel de jachtreis te annuleren. Deze keuze moet schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) gemaakt worden.
  4. Maakt deelnemer binnen de hem gestelde termijn geen keuze tussen acceptatie van de wijziging(en) of annulering van de jachtreis, dan wordt deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging(en) en eventueel daaraan verbonden kosten. De mogelijkheid tot kosteloos annuleren vervalt daarmee.
  5. Kiest deelnemer voor annulering dan kunnen daarvoor beëindigingskosten in rekening worden gebracht. Alle reeds door hem betaalde bedragen worden binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek tot annulering terugbetaald door aanbieder.
  6. In geval van annulering door een luchtvaartmaatschappij kan aanbieder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Dit geldt voor alle kosten, ook wanneer aanbieder de boeking van het vliegticket voor deelnemer heeft verzorgd.
  7. Indien na een wijziging de kwaliteit van de jachtreis objectief gezien afneemt heeft deelnemer recht op een vermindering van de reissom. Hiermee wordt gedoeld op een verkorting van de reisduur, een mindere kwaliteit accommodatie of minder jachtexcursies dan opgenomen in de oorspronkelijke reisovereenkomst.
 10. Overdraagbaarheid
  1. Tot maximaal 7 dagen voor de (beoogde) vertrekdatum kan de deelnemer zijn rechten en plichten uit hoofde van de reisovereenkomst overdragen aan een derde, mits deze derde aan de eisen voldoet die gesteld zijn aan deelname aan de jachtreis, zoals het hebben van bepaalde (jacht)kwalificaties, reisdocumenten of bepaalde fysieke eisen.
  2. Aanbieder wordt tijdig, dus uiterlijk 7 dagen voor de (beoogde) vertrekdatum, door deelnemer schriftelijk geïnformeerd over de gewenste overdracht, bij gelijktijdige toezending van alle door aanbieder benodigde persoonsgegevens en bescheiden van de betrokken derde. Deelnemer dient in ieder geval alle informatie die hij zelf verstrekt heeft aan aanbieder eveneens voor de betrokken derde te overleggen.
  3. Het is aanbieder toegestaan om bij een overdracht administratiekosten en wijzigingskosten in rekening te brengen aan deelnemer.
  4. De derde die deelnemer beoogt te vervangen is eveneens (hoofdelijk) verantwoordelijk voor eventuele nog na te komen (betalings)verplichtingen in het kader van de jachtreis, waaronder de in lid 3 genoemde administratiekosten en wijzigingskosten en de eventueel openstaande reissom.
 11. Aansprakelijkheid aanbieder
  1. Indien deelnemer schade lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een of meer op aanbieder rustende verbintenissen én aanbieder deze na hierop gewezen te zijn geen passende oplossing heeft geboden, dan is aanbieder aansprakelijk voor de hierdoor door deelnemer geleden schade.
  2. Heeft deelnemer aanbieder niet tijdig gewezen op een door hem voor of tijdens de jachtreis geconstateerde toerekenbare tekortkoming dan wel heeft deelnemer aanbieder geen redelijke termijn gegeven om een passende oplossing te bieden, dan is aanbieder niet aansprakelijk voor door deelnemer geleden schade.
  3. Voor zover er géén sprake is van persoonlijk letsel aan de zijde van deelnemer of schade die veroorzaakt is door eigen opzettelijk of roekeloos handelen aan de zijde van aanbieder, is de aanbieder slechts aansprakelijk voor een bedrag van maximaal drie keer de reissom.
  4. Wanneer er meerdere deelnemers op één boeking staan dan geldt de exoneratie uit lid 3 naar rato. Het volgende voorbeeld illustreert de werking van deze bepaling:
   Op één boeking staan twee deelnemers. Een van de twee deelnemers lijdt schade aan zijn eigendommen door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van aanbieder en er is geen sprake van opzet of roekeloosheid aan de zijde van aanbieder. De aansprakelijkheid van aanbieder in dat geval beperkt tot maximaal drie keer de helft van de gehele reissom.
  5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor een handelen of nalaten van medereizigers dan wel derden, anders dan door haar ingeschakelde hulpersonen, waardoor deelnemer schade lijdt. In het bijzonder is aanbieder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door wapens.
  6. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals een oorlog, pandemie of natuurramp.
  7. Aanbieder is niet aansprakelijk voor het feit dat deelnemer tijdens jachtexcursies geen wild heeft geschoten dan wel heeft kunnen schieten.
  8. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt (waaronder begrepen boetes en heffingen) bij de import wildtrofeeën.
  9. Schade die ontstaat doordat deelnemer zich niet voldoende geïnformeerd of voorbereid heeft op de jachtreis, zie hierna ook art. 12, komt voor zijn eigen rekening en risico.
 12. Aansprakelijkheid deelnemer
  1. Deelnemer dient zich gedurende de jachtreis en de daaronder vallende jachtexcursies en overige activiteiten (in de breedste zin van het woord) correct en voorzichtig te gedragen. De accommodatie moet door deelnemer ‘als een goed huisvader’ gebruikt en achtergelaten worden. Tijdens excursies dient deelnemer de instructies van de (lokale) reisleiding op te volgen en dienen algemeen bekende veiligheidsnormen alsmede specifieke veiligheidsnormen en (gedrags-)regels voor de jacht in acht genomen te worden.
  2. Deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die hij toebrengt aan derden en eigendommen van derden, zoals aan medereizigers, accommodatieverschaffers en lokale reisleiding. Dit geldt ook voor kosten die deze derden moeten maken als gevolg van een handelen of nalaten aan de zijde van deelnemer.
  3. Indien deelnemer schade veroorzaakt dan wel dreigt te veroorzaken, zich niet aan huisregels van aanbieder dan wel een betrokken derde partij houdt, overlast veroorzaakt voor medereizigers of andere derden, behoudt aanbieder zich het recht voor om deelnemer voor het vervolg van de jachtreis de toegang tot de accommodatie en/of jachtexcursies te weigeren en eventuele schade op deelnemer te verhalen. Aanbieder kan bij ernstige onrechtmatigheden zelfs de reisovereenkomst opzeggen zonder recht op (gedeeltelijke) terugbetaling.
 13. Eigen verantwoordelijkheid deelnemer
  1.  Deelnemer moet zelf vergewissen of hij beschikt over geldige reisdocumenten, waaronder begrepen eventuele visa, met het oog op de bestemming van de jachtreis. De kosten van eventuele visa vallen altijd buiten de overeengekomen reissom.
  2. Deelnemer moet zelf vergewissen of hij beschikt over geldige jachtdocumenten alsmede toegestane jachtattributen en overige materialen. De kosten van eventuele lokale jachtdocumenten vallen zonder andersluidend schriftelijk bericht van aanbieder altijd buiten de overeengekomen reissom.
  3. Deelnemer moet zelf vergewissen of hij beschikt over de benodigde verzekeringen met het oog op de jachtreis. Aanbieder adviseert met klem om een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten van dergelijke verzekeringen vallen altijd buiten de overeengekomen reissom.
  4. Deelnemer moet zelf vergewissen of er voor de bestemming van de jachtreis gezondheidsadviezen gelden. Waar nodig zal deelnemer zelf preventieve maatregelen moeten nemen. De kosten van dergelijke maatregelen, zoals inentingen, vallen altijd buiten de overeengekomen reissom.
  5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij tijdig aanwezig is op de startlocatie van de jachtreis.
   5.1 Indien deelnemer niet aan een of meerdere eisen voldoet die gelden voor/op de bestemming van de jachtreis, en daardoor niet deel kan nemen aan de jachtreis, dan heeft deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom.
  6. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor ieder schot. Getroffen of aangeschoten wild waarbij bloed werd gevonden geldt steeds als geschoten en wordt volledig in het protocol opgenomen.
 14. COVID-19
  1.  Indien deelnemer vanwege COVID-19 klachten (waaronder begrepen een positieve testuitslag) of (verplichte/aanbevolen) quarantaine, niet deel kan nemen aan de jachtreis dan staat het hem vrij om deze te annuleren. Deelnemer dient dan conform art. 8 lid 1 te annuleren. Aanbieder zal vervolgens conform art. 8 lid 2 of 3 een beëindigingsvergoeding in rekening kunnen brengen.
  2. Indien op de plaats van bestemming sprake is van een uitbraak van COVID-19, waarvan in ieder geval sprake is als de bestemming volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken (althans een officiële overheidsinstantie) in een oranje of rode zone ligt, kan aanbieder de jachtreis annuleren, mits aanbieder deelnemer vóór het begin van de jachtreis hierover schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) geïnformeerd heeft. In dat geval worden alle voor de jachtreis betaalde bedragen volledig terugbetaald, maar kan deelnemer géén aanspraak maken op schadevergoeding. Ligt de bestemming in een volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken (althans een officiële overheidsinstantie) gele zone, dan heeft deelnemer het recht om de reis te annuleren conform de regeling voor annuleringen uit art. 8.
 15. Privacy
  Aanbieder hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In haar privacyverklaring legt uit aanbieder uit hoe zij met informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is te raadplegen op de website van aanbieder en wordt geacht door deelnemer gelezen te zijn voordat hij een boeking maakt.
 16. Geschillen
  1. Deelnemer stelt aanbieder onverwijld op de hoogte indien hij niet tevreden is over een of meer aspecten van de jachtreis. Deelnemer deelt zijn onvrede mede aan de vertegenwoordiger van aanbieder ter plaatse alsmede zo spoedig mogelijk schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) aan aanbieder.
  2. Indien mogelijk zal aanbieder zo spoedig mogelijk een passende oplossing proberen te realiseren teneinde de onvrede van deelnemer weg te nemen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige kosten met zich meebrengt.
  3. Is deelnemer na terugkomst (nog steeds) niet tevreden over de jachtreis dan kan hij via de hem bekende communicatiekanalen van een aanbieder een schriftelijke klacht indienen. Aanbieder zal vervolgens proberen om alsnog tot een oplossing te komen.
  4. Wanneer aanbieder geen oplossing kan bereiken met deelnemer staat het deelnemer vrij om een procedure te starten bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen aanbieder en deelnemer. Op deze overeenkomst en geschillen tussen aanbieder en deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
  5. Voor zover deelnemer een vordering wenst in te stellen tegen aanbieder dan dient hij dat binnen twee jaar nadat hij bekend geraakt is dan wel behoorde te zijn met het feit dat hij door een handelen of nalaten van aanbieder, althans een door aanbieder ingeschakelde hulppersoon, schade heeft geleden schriftelijk (waaronder begrepen per elektronische communicatie) mede te delen aanbieder, zulks op straffe van verjaring van zijn vordering(en).