De privacyverklaring van Barrel and Boar Outings B.V.

Barrel and Boar Outings B.V.
Frankrijkstraat 6
5171PR Kaatsheuvel

KvK: 82273650

Tel.: +31(0)85 – 400 96 96
Mail: info@outings.nl

Barrel and Boar Outings B.V., verder te noemen Outings, gevestigd te Kaatsheuvel, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Outings met informatie over geïdentificeerde of identiceerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Outings persoonsgegevens verwerkt:

  • (potentiële) klanten;
  • bezoekers van de website
  • ontvangers van onze nieuwsbrieven
  • deelnemers aan door ons georganiseerde bijeenkomsten
  • sollicitanten
  • alle overige personen die met Outings contact opnemen of van wie Outings persoonsgegevens verwerkt
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Outings verwerkt persoonsgegevens die:

  • een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) alsmede andere persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres en woonplaats. Indien een betrokkene een jachtreis boekt bij Outings dan zal Outings aanvullend het paspoortnummer van betrokkene verwerken;
  • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Outings of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;De website van Outings bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen (LinkedIn, Facebook, Twitter). Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Outings is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Outings verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor het antwoord op de vraag hoe LinkedIn, Facebook en Twitter met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze platformen.
 3. Doeleinden verwerking
  Outings verwerkt persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • het organiseren en uitvoeren van jachtreizen;
  • het onderhouden van contact, door toezending van een nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
  • het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele klantprofielen aan te leggen;
  • het evalueren van een bijeenkomst (zoals een voorlichtingsbijeenkomst) aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
  • het verbeteren van de website;
  • het bijhouden van gebruikersstatistieken (gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers).
 4. Rechtsgrond
  Outings verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

  • de toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • de uitvoering van of met het oog op het sluiten van een reisovereenkomst met betrokkene;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een nieuwsbrief of het verbeteren van onze dienstverlening.Om jachtreizen te kunnen aanbieden is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt.
 5. Verwerkers
  Outings kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Outings persoonsgegevens verwerken. Een verwerker is een partij die uitsluitend op instructie van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (zoals een bedrijf dat IT-systemen beheert). Outings sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Outings deelt persoonsgegevens met derden, alleen als dat voor het organiseren en uitvoeren van een jachtreis noodzakelijk is, bijvoorbeeld met een lokale partij waar de jachtreis zal plaatsvinden.Outings deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Outings geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Outings er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 8. Bewaren van gegevens
  Outings bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Outings hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen voor:

  • boekingsbevestiging: zeven jaar na vastlegging van de gegevens;
  • (financieel) administratieve gegevens: zeven jaar na vastlegging van de gegevens;
  • gegevens van sollicitanten: vijf weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
  • bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van : drie jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot onmiddellijke verwijdering van de gegevens zal worden overgegaan.
 9. Wijziging privacyverklaring
  Outings kan haar privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Outings gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  Een betrokkene heeft altijd het recht Outings te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Outings door een e-mailbericht te sturen naar info@outings.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij uw verzoek u zelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen.Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Outings persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Outings door een e-mailbericht te sturen naar info@outings.nl. Wij zullen proberen een eventuele klacht naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat evenwel niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).